Moderno-wnetrza.pl

Informacje o budownictwie, architekturze i ogrodzie

Dlaczego w kanałach technologicznych stosuje się studnie?

studnia betonowa

Podobnie jak w przypadku kanalizacji burzowej i ściekowej, także w kanalizacji kablowej i kanałach technologicznych dedykowanych prowadzeniu różnorodnych instalacji, stosuje się studnie betonowe. To nieodłączny element profesjonalnych kanałów technologicznych, systemów rurociągów kablowych i szeroko pojętej kanalizacji. Dzięki studzienkom monterzy zyskują wygodny dostęp do instalacji podziemnych, co pozwala na realizację wielu prac bez konieczności prowadzenia wykopów.

Rodzaje studni technologicznych kablowych

Dawniej studzienki techniczne były obiektami murowanymi lub odlewanymi z betonu na miejscu prowadzenia prac ziemnych związanych z budową kanałów technologicznych. Współcześnie zdecydowanie częściej korzysta się z gotowych elementów, w tym wcześniej odlanych studni betonowych lub tworzywowych wykonanych w określonym standardzie. W przypadku kanałów technologicznych i rurociągów kablowych stosuje się kilka różnych rodzajów studzienek. Przykładem są studnie betonowe przelotowe SK (studnia kablowa), rozdzielcze SKR, magistralne SKMP i optymalne SKO. W zależności od liczby znajdujących się w nich otworów możemy mówić o studniach do kanalizacji kablowej jednootworowej, dwuotworowej i innych, wyposażonych w większą liczbę otworów montażowych pod kable. Wyróżniamy również studnie jednoelementowe gotowe i dwuelementowe, składające się z dwóch pasujących do siebie części.

Przeznaczenie studni kablowych

Podstawowym zastosowaniem dla tworzywowych i betonowych studni kablowych jest budowa kanałów technologicznych pod instalacje energetyczne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Studnie betonowe i tworzywowe są częścią takich kanałów, zapewniając monterom wygodny dostęp do instalacji podziemnych, pozwalając zaciągać kable, prowadzić prace związane z przebudową, rozbudową lub adaptacją istniejących sieci. Dla przykładu studnie przelotowe instalowane na prostych odcinkach kanalizacji kablowej służą zaciąganiu kabli, a studnie rozdzielcze do wykonania rozgałęzienia lub zakrętu. W sprzedaży dostępne są również gotowe studnie narożne i magistralne oraz studnie optymalne, które charakteryzują się dużą uniwersalnością zastosowań, zastępując wszystkie pozostałe.

Instalacja tworzywowej lub betonowej studni kablowej w kanale technologicznym jest konieczna dla zapewnienia wygodnego dostępu do sieci podziemnej. Dzięki studzienkom zaciąganie kabli, realizacja napraw, przebudowy lub rozbudowy instalacji jest możliwa do wykonania bez konieczności prowadzenia kosztownych prac ziemnych, co wpływa również na skrócenie czasu prowadzenia robót instalacyjnych.